KANUN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-10.htm

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-7.htm

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm